INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (USŁUGI KSIĘGOWE i KADROWE)

 • Administratorem danych osobowych jest Biuro Rachunkowe "KA-LE" Krzysztof Kokoszka, działalność gospodarcza w Andrychowie przy ul. Lenartowicza 56/32, NIP: 551-207-40-91, REGON:121098086. Kontakt: tel. 512-484-501, e-mail: biurorachunkoweka_le@interia.pl
 • Administrator przetwarza dane osobowe Klientów przekazane w ramach umowy o świadczenie usług księgowych i kadrowych oraz realizacji związanych z tym obowiązków publicznoprawnych. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług.
 • Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:
  • w celu realizacji umowy o świadczenie usług księgowych i kadrowych (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem lub działaniami oraz w celu wsparcia obsługi Klienta.
 • Podstawa przekazania danych – dane Klienta przekazywane są przez niego dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy o świadczenie usług księgowych i kadrowych.
 • Klient nie ma obowiązku prawnego podania swoich danych, ich brak nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości realizacji umowy o świadczenie usług księgowych i kadrowych.
 • Administrator może przekazać dane swoim pracownikom lub zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.
 • Okres przechowywania danych osobowych będzie wynosił nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń, lub nie dłużej niż jest to określone prawem.
 • Klientowi przysługuje prawo do:
  • żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do jego danych osobowych
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • wniesienia sprzeciwu, w sytuacji, gdy:
   • gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, a przetwarzanie jego danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub
   • w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W zakresie przetwarzania danych Klientów nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania